Skip to main content

1 VSTUPNÁ ANALÝZA
1.1 Vstupná analýza je bezplatná služba Prevádzkovateľa poskytovaná za účelom prezentácie spoplatnených služieb Prevádzkovateľa.
1.2 Podmienkou poskytnutia služby Vstupná analýza je vyplnenie kontaktného formuláru na websitting.sk, a udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov v rozsahu uvedenom v kontaktnom formulári.
1.3 Popis služby Vstupná analýza je uvedený pri kontaktnom formulári. Služba Vstupná analýza je poskytovaná výlučne k webovej stránke zadanej Objednávateľom.
1.4 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo určiť a meniť rozsah služby Vstupná analýza bez udania dôvodu. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť poskytnutie služby Vstupná analýza bez udania dôvodu. Objednávateľ nemá právny nárok na poskytnutie služby Vstupná analýza.
1.5 Na základe poskytnutých údajov vyhotoví Prevádzkovateľ správu (vstupnú analýzu webovej stránky) o webovej stránke poskytnutej Objednávateľom, ktorú odošle na email Objednávateľa uvedený v kontaktnom formulári. Súčasťou správy je aj návrh riešení a cenová ponuka služieb Prevádzkovateľa.
1.6 Vyplnením a odoslaním kontaktného formulára Objednávateľ vyslovuje súhlas so zaslaním správy na svoj email. Vyplnením a odoslaním kontaktného formulára nevzniká Objednávateľovi voči Prevádzkovateľovi povinnosť objednať si Prevádzkovateľom poskytované spoplatnené služby.
1.7 Vstupná analýza má informatívny charakter. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú realizáciou návrhov uvedených v správe, ak návrhy neboli realizované prostredníctvom Prevádzkovateľa.

VYHLÁSENIE O PRAVDIVOSTI POSKYTNUTÝCH ÚDAJOV
Objednávateľ vyhlasuje a potvrdzuje, že všetky ním poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, správne, úplné a aktuálne, sú zhodné s údajmi Objednávateľa v jeho platnom občianskom preukaze/cestovnom doklade.
Objednávateľ vyhlasuje, že si je vedomý, že nesie plnú zodpovednosť za pravdivosťou, správnosťou, úplnosťou, aktuálnosťou poskytnutých osobných údajov počas celej doby, na ktorú dáva súhlas s ich spracovaním., a v prípade ich zmeny je povinný bezodkladne informovať Prevádzkovateľa o ich zmene.
Objednávateľ vyhlasuje, že si je vedomý, že nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené nepravdivosťou, nesprávnosťou, neúplnosťou, alebo neaktuálnosťou poskytnutých osobných údajov.

Tieto PVA sú platné od 20.1.2015