Skip to main content

Týmto udeľujem súhlas podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov so spracúvaním a uchovávaním mojich osobných údajov spoločnosti winney, s.r.o., IČO: 47 222 026, sídlo: Kuzmányho 132/9, Ružomberok 034 01, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 59394/L (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Zároveň súhlasím s tým, aby boli moje osobné údaje poskytnuté tretím stranám. Prehlasujem, že som bol/a v súlade s § 15 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov informovaný/á o podmienkach spracúvania osobných údajov Prevádzkovateľom.

Informácie podľa § 15 ods. 1 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov

1 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE
1) Prevádzkovateľom stránky a informačného systému je spoločnosť:
winney, s.r.o., IČO: 47 222 026, sídlo: Kuzmányho 132/9, Ružomberok 034 01, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 59394/L (ďalej len „Prevádzkovateľ“)

2 ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
1) Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na nasledovný účel:
a. identifikácia Záujemcu/Objednávateľa (ďalej len „dotknutá osoba“)
b. objednanie služieb, potvrdenie a evidencia objednávky, uzatvorenie zmluvy
c. evidencia dotknutých osôb
d. poskytovanie služieb a plnenie povinností dotknutej osobe, riešenie prípadných reklamácii poskytnutých služieb
e. vystavovanie daňových a nedaňových dokladov
f. uplatňovanie nárokov z právnych vzťahov medzi dotknutou osobou a Prevádzkovateľom,
g. komunikácie s dotknutou osobou,
h. interné marketingové potreby Prevádzkovateľa

3 ZOZNAM SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV
1) Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu, v ktorom ich zadala v Objednávke, a v rozsahu, v akom sú uvedené v telefonických hovoroch alebo elektronickej komunikácii a v písomnostiach poskytnutých/ adresovaných/doručených Prevádzkovateľovi dotknutou osobou, alebo tretími osobami v mene dotknutej osoby.
2) Prevádzkovateľ spracúva najmä nasledovné osobné údaje dotknutých osôb:
a. meno a priezvisko
b. bydlisko a poštové smerovacie číslo
c. telefónne číslo a e-mail

4 DOBROVOĽNOSŤ POSKYTNUTIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
1) Dotknutá osoba poskytuje svoje osobné údaje Prevádzkovateľovi dobrovoľne za účelom splnenia povinností Prevádzkovateľa vyplývajúcich zo Zmluvy alebo v predzmluvných vzťahoch s dotknutou osobou alebo pri rokovaní o zmene zmluvy, ktoré sa uskutočňujú na žiadosť dotknutej osoby, a ďalšej komunikácie s ním.
2) Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na splnenie si svojich povinností vyplývajúcich zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
3) Dotknutá osoba dáva súhlas so spracúvaním osobných údajov na dobu neurčitú. Tento súhlas môže odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu dotknutou osobou Prevádzkovateľovi a údaje budú následne vymazané.

5 POSKYTNUTIE A SPRÍSTUPNENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
1) Dotknutá osoba berie na vedomie, že jej osobné údaje budú sprístupnené alebo poskytnuté tretej osobe za účelom splnenia povinností Prevádzkovateľa vyplývajúcich zo Zmluvy alebo v predzmluvných vzťahoch s dotknutou osobou.
2) Prevádzkovateľ je oprávnený poskytnúť osobné údaje dotknutých osôb Sprostredkovateľovi v súlade s § 8 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov.

6 ZVEREJNENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
1) Prevádzkovateľ nezverejňuje osobné údaje o dotknutých osobách.

7 POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY
1) Dotknutá osoba je oprávnená na základe písomnej žiadosti vyžadovať od Prevádzkovateľa
a. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
b. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa zákona č. 122/2013 Z.z. , § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod
c. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
d. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f. likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil
g. likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
h. blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby
2) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u Prevádzkovateľa namietať voči
a. spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu
b. využívaniu osobných údajov uvedených v zákone č. 122/2013 Z.z., § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku,
c. poskytovaniu osobných údajov uvedených v zákone č. 122/2013 Z.z., § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.
3) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u Prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa zákona č. 122/2013 Z.z., § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, Prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
4) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u Prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu Prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať Prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom Prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa zákona č. 122/2013 Z.z. ,§ 29 ods. 3. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov Prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak Prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.
5) Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo
a. písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania
b. osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je Prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,
c. u Sprostredkovateľa podľa odseku 6 písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať Prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.
6) Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
7) Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.
8) Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.
9) Dotknutá osoba je povinná uviesť len pravdivé osobné údaje. Za nepravdivosť osobných údajov zodpovedá v zmysle § 16 ods. 1 zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov ten, kto ich do informačného systému poskytol.