Skip to main content

Prevádzkovateľ a Objednávateľ sa dohodli, že ich vzájomné práva a povinnosti pri poskytovaní služieb Prevádzkovateľa Objednávateľovi sa budú riadiť týmito všeobecnými obchodnými podmienkami:

1 INTERPRETÁCIA A DEFINÍCIE
1.1 Interpretácia. Pokiaľ tieto VOP neupravujú inak alebo to neodporuje úmyslu a vôli Strán, odkaz podľa týchto VOP na:
1.1.1 ustanovenie zákona je odkazom na toto ustanovenie tak, ako je upravené, aplikované, zmenené alebo opätovne prijaté a obsahuje akékoľvek právne predpisy nižšej právnej sily; 1.1.2 bod je odkazom na bod v týchto VOP; 1.2 Definície. Termíny definované v tomto bode majú nasledujúci význam, pokiaľ ich význam nedefinujú VOP inak:
1.2.1 „VOP“ znamená tieto všeobecné zmluvné podmienky.
1.2.2 „Prevádzkovateľ“ znamená winney, s.r.o., IČO: 47 222 026, sídlo: Kuzmányho 132/9, Ružomberok 034 01, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 59394/L (prevádzkovateľ stránky websitting.sk). Za Prevádzkovateľa sa považujú aj všetky osoby, ktoré konajú preukázateľne v mene Prevádzkovateľa, najmä zamestnanci Prevádzkovateľa alebo osoby poverené Prevádzkovateľom na poskytovanie služieb Prevádzkovateľa Objednávateľovi podľa Zmluvy.
1.2.3 „Objednávateľ“ znamená fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstupuje do právnych vzťahov s Prevádzkovateľom upravených týmito VOP. Ak je Objednávateľom fyzická osoba, musí byť plne spôsobilá na právne úkony a vo veku od 18 rokov, inak Zmluva medzi Prevádzkovateľ a Objednávateľom nevzniká. Za Objednávateľa sa považujú aj všetky osoby, ktoré konajú preukázateľne v mene Objednávateľa, najmä zamestnanci Objednávateľa a osoby poverené Objednávateľom alebo označené Objednávateľom.
1.2.4 Prevádzkovateľ a Objednávateľ ďalej spolu aj ako „Strany“ a každý samostatne aj ako „Strana“. Strana alebo iná osoba zahŕňa aj jej právnych nástupcov a povolených postupníkov.
1.2.5 „Objednávka“ znamená prejav vôle Objednávateľa smerujúci k vzniku Zmluvy, ktorá je upravená týmito VOP. Minimálne náležitosti Objednávky sú uvedené vo VOP.
1.2.6 „Cena“ znamená cena dohodnutá Prevádzkovateľov a Objednávateľom za poskytnutie služieb. „DPH“ znamená daň z pridanej hodnoty podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. „Euro“ alebo „Eurá“ znamená zákonnú menu Slovenskej republiky. „Faktúra“ znamená doklad Prevádzkovateľa podľa príslušných ustanovení Zákona o DPH, ktorý je vyhotovený v elektronickej forme.
1.2.7 „Občiansky zákonník“ znamená zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. „Obchodný zákonník“ znamená zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. „Zákon o ochrane osobných údajov“ znamená zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. „Zákon o DPH“ znamená zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. „Zákon č. 102/2014 Z.z.“ znamená zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov. „Zákon č. 22/2004 Z. z.“ znamená zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v neskoršom znení.
1.2.8 „Zmluva“ znamená zmluva uzatvorená v súlade s VOP medzi Prevádzkovateľom a Objednávateľom, ktorej predmetom je poskytnutie služieb uvedených Objednávateľom v Objednávke. Zmluva sa uzatvára vždy ako zmluva inominátna v zmysle ust. § 262 Obchodného zákonníka, a v prípade, že Objednávateľ je spotrebiteľ, Zmluva sa uzatvára vždy ako zmluva inominátna v zmysle ust. § 51 Občianskeho zákonníka.
1.2.9 „Podklady“ znamená akýkoľvek digitálny obsah (obrázok, text, video a pod.), počítačový program alebo databáza, ktoré je Objednávateľ oprávnený použiť a sprístupniť v rozsahu a spôsobom stanovenom VOP, a ktorých zálohovanie, analýza, úprava alebo iný úkon je predmetom služieb poskytnutých Prevádzkovateľom na základe Objednávky Objednávateľa.

2 ÚVODNÉ USTANOVENIA
2.1 VOP upravujú právne vzťahy Strán a sú pre Strany právne záväzné od súhlasu Objednávateľa s ich obsahom. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy uzatvorenej medzi Prevádzkovateľom a Objednávateľom.
2.2 Ako rozhodné právo pre právne vzťahy upravené týmito VOP sa použije právny poriadok Slovenskej republiky. V prípade sporov dojednávajú Strany na ich riešenie právomoc súdov Slovenskej republiky. Zmluva sa uzatvára a spory Strán sa riešia v slovenskom jazyku, ak nie je Stranami výslovne dohodnuté inak. VOP sú vypracované v slovenskom a anglickom jazyku. V pripade rozporu medzi jazykovymi verziami VOP má predmosť znenie VOP v slovenskom jazyku.
2.3 Právne vzťahy medzi Prevádzkovateľom a Objednávateľom, ktorý je spotrebiteľom v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka, sa riadia týmito VOP, Občianskym zákonníkom, a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, na ktoré odkazujú VOP. Pre právne vzťahy medzi Prevádzkovateľom a Objednávateľom, ktorý je spotrebiteľom v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka, platia tie ustanovenia VOP, ktoré nie sú v rozpore s úpravou práv a povinností Objednávateľa ako spotrebiteľa podľa Občianskeho zákonníka a iných všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich práva spotrebiteľa. Právne vzťahy medzi Prevádzkovateľom a Objednávateľom, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka, sa riadia týmito VOP, Obchodným zákonníkom, a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, na ktoré odkazujú VOP.

3 OBJEDNÁVKA, UZATVORENIE ZMLUVY
3.1 Objednávku zadáva Objednávateľ na základe svojich individuálnych požiadaviek alebo na základe vstupnej analýzy. Objednávku zadáva Objednávateľ v príslušnom formulári na webovej stránke Prevádzkovateľa, kde uvedie svoje údaje v požadovanom rozsahu, určí rozsah objednávaných služieb, potvrdí správnosť obsahu Objednávky, a Objednávku odošle.
3.2 Objednávka bude obsahovať okrem iných, najmä tieto údaje: Označenia Objednávateľa; rozsah objednaných služieb; Cena vyčíslená samostatne za jednotlivé služby; Cena vyčíslená za všetky služby; doba, na ktorú sa služby poskytujú; Cena spolu za všetky služby bez DPH; DPH; Cena s DPH; emailová adresa pre komunikáciu s Objednávateľom; emailová adresa pre doručovanie nedaňových dokladov a faktúr Objednávateľovi, ak je iná ako emailová adresa pre komunikáciu s Objednávateľom.
3.3 Prijatie Objednávky potvrdí Prevádzkovateľ bezodkladne po jej doručení Prevádzkovateľovi odoslaním akceptačného emailu Prevádzkovateľa na email poskytnutú Objednávateľom. Súčasťou akceptačného emailu bude aj:
3.3.1 hypertextový odkaz na stránku, na ktorej sú prístupné VOP a obsah Objednávky
3.3.2 informácia o platbe a nedaňový doklad v zmysle bodu 6 VOP.
3.4 Zmluva podľa VOP sa uzatvára a nadobúda účinnosť prijatím prvej platby Objednávateľa v zmysle bodu 6 VOP. Zmluva sa uzatvára na každú Objednávku samostatne.
3.5 Zmena alebo zrušenie prijatej Objednávky je možné len písomnou formou na základe dohody Strán o zmene alebo zrušení Objednávky.

4 POSKYTOVANIE SLUŽIEB. 
4.1 Objednávateľ sa zaväzuje sprístupniť Prevádzkovateľovi Podklady bezodkladne po uzatvorení Zmluvy spôsobom podľa VOP.
4.2 Rozsah sprístupňovaných Podkladov určuje Objednávateľ na základe Objednávky a požiadaviek Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne oznámiť Objednávateľovi, že rozsah sprístupnených Podkladov nepostačuje pre riadne a úplné poskytnutie služieb Prevádzkovateľa v zmysle Objednávky. Ak Objednávateľ nesprístupní Podklady v rozsahu požadovanom Prevádzkovateľom aj napriek oznámeniu Prevádzkovateľa, nie je Prevádzkovateľ povinný poskytnúť služby v zmysle Objednávky. Ak sú súčasťou sprístupnených Podkladov osobné údaje tretích osôb, Objednávateľ vyhlasuje, že je oprávnený nakladať so sprístupnenými osobnými údajmi v rozsahu a spôsobom, v akých ich poskytne alebo sprístupní Prevádzkovateľovi, a zaväzuje si splniť všetky zákonné povinnosti vyplývajúce Objednávateľovi z takého úkonu voči dotknutým osobám.
4.3 Objednávateľ sprístupní Podklady prístupovou službou bezodkladne po uzatvorení Zmluvy. Typ prístupovej služby volí Objednávateľ, a zodpovedá za bezpečnosť a riadnu prevádzku (funkčnosť) prístupovej služby, pokiaľ sa nepreukáže, že k narušeniu bezpečnosti a riadnej prevádzky prístupovej služby došlo z dôvodu na strane Prevádzkovateľa. Prístupová služba nesmie umožniť neautorizovaný prístup k sprístupneným Podkladom inej osobe ako Prevádzkovateľovi. Bezodkladne po zániku Zmluvy je Objednávateľ povinný zrušiť prístupovú službu a zamedziť Prevádzkovateľovi prístup k sprístupneným Podkladom, a zodpovedá za nesplnenie tejto povinnosti.
4.4 Počas trvania Zmluvy je Prevádzkovateľ oprávnený vytvoriť rozmnoženinu sprístupnených Podkladov na účely poskytovania svojich služieb, najmä testovanie zmien a zásahov do sprístupnených Podkladov a prezentáciu funkčnosti zmien a zásahov do sprístupnených Podkladov Objednávateľovi. Prevádzkovateľ oprávnený vytvoriť vždy aktuálnu rozmnoženinu sprístupnených Podkladov, po každej zmene alebo každom zásahu do sprístupnených Podkladov, bez ohľadu na skutočnosť, či zmenu alebo zásah vykonal Objednávateľ alebo Prevádzkovateľ. Objednávateľ súhlasí s vytvorením rozmnoženín sprístupnených Podkladov Prevádzkovateľom v sprístupnenom rozsahu. Rozmnoženina sprístupneným Podkladov slúži výslovne pre účely poskytovania služieb Prevádzkovateľa Objednávateľovi. Ak Objednávateľ požiada Prevádzkovateľa o spätné poskytnutie rozmnoženiny sprístupneným Podkladov, a Objednávateľ nemá u Prevádzkovateľa objednanú samostatnú službu zálohy Podkladov (Websurance), poskytne Prevádzkovateľ Objednávateľovi rozmnoženinu sprístupneným Podkladov ako samostatnú službu, ktorej cena nie je zahrnutá v cene poskytovaných služieb Prevádzkovateľa v zmysle Zmluvy. Cena za spätné poskytnutie rozmnoženiny sprístupneným Podkladov je stanovená osobitne na základe dohody Strán. Bezodkladne po zániku Zmluvy je Prevádzkovateľ povinný rozmnoženinu Podkladov odstrániť.
4.5 Funkčnosť každej zmeny alebo každého zásahu do sprístupnených Podkladov vykonaných Prevádzkovateľom sa pred jej implementáciou vopred otestuje. Spôsob testovania určuje Prevádzkovateľ, pokiaľ spôsob testovania výslovne neurčí Objednávateľ. Ak funkčnosť zmeny alebo zásahu do sprístupnených Podkladov testuje Prevádzkovateľ, test vykoná na vlastnej rozmnoženine sprístupnených Podkladov. Testovanie funkčnosti zmeny alebo zásahu do sprístupnených Podkladov inou osobou ako Prevádzkovateľom nie je predmetom poskytovaných služieb podľa Zmluvy, a nie je zahrnuté v cene za poskytované služby, pokiaľ sa Strany nedohodnú inak. Ak Objednávateľ určí iný spôsob testovania funkčnosti zmeny alebo zásahu do sprístupnených Podkladov vykonanej Prevádzkovateľom, ako uvedený v tejto zmluve, daná služba nie je predmetom poskytovaných služieb podľa Zmluvy, a nie je zahrnutá v cene za poskytované služby, pokiaľ sa Strany nedohodnú inak, a vykonáva sa na základe osobitnej dohody Strán.
4.6 Objednávateľ je povinný odsúhlasiť každú zmenu alebo zásah do sprístupnených Podkladov vykonanú Prevádzkovateľom pred jej implementáciou do Podkladov u Objednávateľa. Prevádzkovateľ nie je povinný zmenu alebo zásahu do sprístupnených Podkladov ním vykonané implementovať ani poskytovať Objednávateľovi ním objednané iné služby, ak si Objednávateľ povinnosť podľa predchádzajúcej vety nesplnil alebo odmietol zmenu alebo zásah do sprístupnených Podkladov vykonanú Prevádzkovateľom. Objednávateľ je povinný odsúhlasiť každú zmenu alebo zásah do sprístupnených Podkladov vykonanú Prevádzkovateľom bezodkladne, ako ho Prevádzkovateľ vyzval na splnenie tejto povinnosti. Zmena alebo zásah do sprístupnených Podkladov vykonaná Prevádzkovateľom sa považuje za odsúhlasenú uplynutím 3 dňa od jej odoslania na emailovú adresu osoby oprávnenej v mene Objednávateľa odsúhlasiť zmenu alebo zásah do sprístupnených Podkladov vykonanú Prevádzkovateľom. Objednávateľ odsúhlasením zmeny alebo zásahu do sprístupnených Podkladov zároveň potvrdzuje a vyhlasuje, že sa vopred úplne oboznámil s účelom a funkčnosťou zmeny alebo zásahu do sprístupnených Podkladov vykonanú Prevádzkovateľom. Implementáciu vykonáva Prevádzkovateľ, pokiaľ sa Strany nedohodnú inak.

5 AUTORSKÉ PRÁVA A LICENCIE. 
5.1 Objednávateľ udeľuje súhlas (Licencia Objednávateľa):
5.1.1 na sprístupnenie Podkladov Prevádzkovateľovi v rozsahu podľa Zmluvy,
5.1.2 na neobmedzené použitie sprístupneným Podkladov Prevádzkovateľom, na účely plnenia povinností Prevádzkovateľa podľa Zmluvy,
5.1.3 na vyhotovenie neobmedzeného počtu rozmnoženín sprístupneným Podkladov Prevádzkovateľom, na účely plnenia povinností Prevádzkovateľa podľa Zmluvy,
5.1.4 na vykonanie neobmedzeného počtu zmien alebo iných zásahov do sprístupneným Podkladov Prevádzkovateľom a Prevádzkovateľom povereným osobám, na účely plnenia povinností Prevádzkovateľa podľa Zmluvy.
Objednávateľ dáva súhlas podľa tohto bodu buď ako nositeľ všetkých autorských práv k sprístupneným Podkladom, alebo ako osoba, ktorej nositeľ autorských práv k sprístupneným Podkladom alebo iná oprávnená osoba, vopred udelili oprávnenie na poskytnutie takého súhlasu v rozsahu podľa VOP. Objednávateľ dáva súhlas podľa tohto bodu Prevádzkovateľovi a osobám povereným Prevádzkovateľom na poskytovanie služieb podľa Zmluvy.
5.2 Licencia Objednávateľa sa udeľuje v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu Zmluvy. Licencia Objednávateľa sa udeľuje na dobu trvania Zmluvy. Licencia Objednávateľa je nevýhradná. Licencia Objednávateľa je bezodplatná. Objednávateľ vyhlasuje, že pred uzatvorením Zmluvy neudelil tretej osobe výhradnú licenciu na sprístupnenie a spôsob použitia sprístupnených Podkladov tak, ako je stanovený VOP.
5.3 Každá zmena alebo zásah Prevádzkovateľa do Podkladov predstavujú samostatné dielo, ktorého autorom je Prevádzkovateľ. Prevádzkovateľ sa zaväzuje udeliť Objednávateľovi neobmedzený súhlas so zverejnením diela Prevádzkovateľa Objednávateľom, súhlas s neobmedzeným rozmnožením diela Prevádzkovateľa Objednávateľom, súhlas s neobmedzenou zmenou alebo zásahom do diela Prevádzkovateľa Objednávateľom. Licencia Prevádzkovateľa oprávňuje Objednávateľa na použitie diela Prevádzkovateľa výlučne pre potreby Objednávateľa. Licencia Prevádzkovateľa sa zaväzuje udeliť v neobmedzenom rozsahu. Licencia Prevádzkovateľa sa zaväzuje udeliť na dobu majetkových práv Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ sa zaväzuje udeliť nevýhradnú Licenciu. Prevádzkovateľ sa zaväzuje udeliť Licenciu bezodplatne. Prevádzkovateľa sa zaväzuje neudeliť tretej osobe výhradnú licenciu k dielu vytvorenému Prevádzkovateľom. Záväzok Prevádzkovateľa udeliť Licenciu podľa tohto bodu je podmienený úhradou ceny služieb, v rámci poskytovania ktorých došlo k vzniku diela Prevádzkovateľa. Licencia sa považuje za udelenú momentom, keď Objednávateľ uhradí cenu služieb poskytnutých Prevádzkovateľom, v rámci ktorých došlo k vzniku diela Prevádzkovateľa, a v prípade, že cena služby bola zaplatená vopred, považuje sa licencia za udelenú momentom implementácie zmeny alebo zásahu Prevádzkovateľa do Podkladov. Licencia Prevádzkovateľa neoprávňuje Objednávateľa na postúpenie práv z licencia na tretie osoby (sublicencia).

6 CENA ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY. SPLATNOSŤ. NÁSLEDKY NEZAPLATENIE CENY. 
6.1 Cena je určená v Eurách.
6.2 Cena je splatná pred poskytnutím služby. Prevádzkovateľ vyhotoví Objednávateľovi nedaňový doklad, v ktorom uvedie Cenu za poskytované služby na základe Zmluvy, ktorá sa má zaplatiť vopred, a lehotu, v ktorej sa má Cena zaplatiť. Prvý nedaňoví doklad vyhotovuje Prevádzkovateľ bezodkladne potom, ako prijal Objednávku. Následné nedaňové doklady vyhotovuje Prevádzkovateľ vždy ku dňu kalendárneho mesiaca, ktorý sa v príslušnom kalendárnom mesiaci číselne zhoduje s dňom úhrady prvej platby Objednávateľa Prevádzkovateľovi. Ak v príslušnom kalendárnom mesiaci nie je deň číselne zhodný s dňom úhrady prvej platby Objednávateľa Prevádzkovateľovi, nedaňový doklad je vyhotovený k poslednému dňu kalendárneho mesiaca. Prevádzkovateľ odosiela nedaňové doklady na emailovú adresu uvedenú na tento účel v Objednávke.
6.3 Na základe úhrady Ceny podľa nedaňového dokladu zasiela Prevádzkovateľ Objednávateľovi Faktúru na emailovú adresu uvedenú na tento účel v Objednávke. Prevádzkovateľ vo faktúre uvedenie, v akej výške a v akom čase bola zaplatená Cena za poskytované služby.
6.4 Ak sa Objednávateľ omešká so zaplatením Ceny určenej v nedaňovom doklade Prevádzkovateľa, nemá nárok na poskytnutie služieb, a to až do úhrady Ceny. Rovnako Objednávateľ nemá nárok na poskytnutie služieb v prípade, že Prevádzkovateľ obdrží informačný email o nemožnosti doručenia nedaňového dokladu alebo Faktúry na emailovú adresu uvedenú na tento účel v Objednávke.
6.5 Ak sa Objednávateľ omešká so zaplatením Ceny podľa nedaňového dokladu, vzniká Objednávateľovi povinnosť zaplatiť úroky z omeškania vo výške 0,05 % denne z dlžnej Ceny až do zaplatenia celej dlžnej Ceny.

7 PRÁVA A POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA. 
7.1 Prevádzkovateľ je povinný poskytovať služby riadne a včas v termínoch dohodnutých s Objednávateľom za podmienok stanovených Zmluvou a týmito VOP. Povinnosť Prevádzkovateľa poskytovať služby vzniká momentom, keď sú splnené všetky nasledovné podmienky:
7.1.1 Prevádzkovateľovi boli poskytnuté Podklady v rozsahu nevyhnutnom na riadne a úplné poskytnutie služieb Prevádzkovateľa
7.1.2 Prevádzkovateľovi bola vytvorená a sprístupnená prístupová služba v rozsahu a v čase nevyhnutnom na riadne a úplné poskytnutie služieb Prevádzkovateľa
7.1.3 Objednávateľom bola určená osoba oprávnená v mene Objednávateľa odsúhlasiť zmenu alebo zásah do sprístupneným Podkladov vykonanú Prevádzkovateľom
7.1.4 Objednávateľ uhradil Cenu v zmysle bodu 6 VOP a Objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou Ceny za poskytované služby,
7.1.5 Objednávateľovi je možné doručiť nedaňový doklad a Faktúru podľa bodu 6 VOP
7.2 Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne informovať Objednávateľa o zmene emailovej adresy pre doručenie súhlasu Objednávateľa so zmenou alebo zásahom do sprístupneným Podkladov vykonanú Prevádzkovateľom podľa bodu 4.6 VOP
7.3 Prevádzkovateľ je oprávnený poskytnúť služby prostredníctvom tretích osôb a prostredníctvom hardwarového alebo softwarového vybavenia vo vlastníctve tretej osoby. Ak Prevádzkovateľ poskytne služby prostredníctvom tretích osôb a prostredníctvom hardwarového alebo softwarového vybavenia vo vlastníctve tretej osoby, je povinný zabezpečiť dodržanie autorských práv Objednávateľa akejkoľvek povahy a ochranu Objednávateľom sprístupnených osobných údajov.
7.4 Prevádzkovateľ nezaručuje, že poskytnuté služby splní špecifické požiadavky Používateľa.

8 ZODPOVEDNOSŤ
8.1 Strany sa dohodli, že za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa popri zákonných dôvodoch považujú aj nasledovné skutočnosti:
8.1.1 zlyhanie alebo nefunkčnosť hardwarového alebo softwarového vybavenia Strany,
8.1.2 zlyhanie alebo nefunkčnosť elektronickej komunikačnej siete počas implementácie zmeny alebo zásahu do sprístupnených Podkladov,
8.1.3 zmena alebo zásah do sprístupnených Podkladov inou osobou ako Stranami,
8.1.4 neodsúhlasená zmena alebo zásah do sprístupnených Podkladov zamestnancom Prevádzkovateľa alebo osobou poverenou konať v mene Prevádzkovateľa, ak povaha zmeny alebo zásahu do sprístupnených Podkladov je v zjavnom rozpore s poskytovanými službami alebo Objednávkou.
8.2 Objednávateľ nesie plnú zodpovednosť za porušenie práv autora k sprístupneným Podkladom alebo práv iných oprávnených osôb v prípade, že poskytol súhlasy podľa bodu 5 VOP bez toho, aby by bol na taký úkon oprávnený v rozsahu podľa VOP.
8.3 Prevádzkovateľ zodpovedá za škodu, pokiaľ sa preukáže, že za vznik škody zodpovedá Prevádzkovateľ.
8.4 Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú stratou alebo poškodením sprístupnených uložených Podkladov, pokiaľ neposkytuje Objednávateľovi službu zálohy Podkladov (Websurance).
8.5 Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za akýkoľvek obsah Podkladov sprístupnených Objednávateľom.
8.6 Strany sa dohodli, že výska zodpovednosti za škodu Prevádzkovateľa je limitovaná výškou Ceny poskytnutej služby, ktorej poskytnutím došlo ku vzniku škody na strane Objednávateľa. Náhrada škody podľa predchádzajúcej vety zahŕňa aj náhradu škody z titulu ušlého zisku, nepriamych škôd a následných škôd.

9 PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA.
9.1 Objednávateľ je povinný poskytnúť Prevádzkovateľovi presné a úplné informácie, a súčinnosť, nevyhnutné pre plnenie povinností a poskytovanie služieb Prevádzkovateľa podľa Zmluvy.
9.2 Objednávateľ je povinný určiť osobu oprávnenú v mene Objednávateľa odsúhlasiť zmenu alebo zásah do sprístupnených Podkladov vykonanú Prevádzkovateľom vrátane kontaktných údajov tejto osoby (emailová adresa + telefonický kontakt). Objednávateľ je povinný bezodkladne informovať Prevádzkovateľa o zmene osoby oprávnenej v mene Objednávateľa odsúhlasiť zmenu alebo zásah do sprístupneným Podkladov vykonanú Prevádzkovateľom alebo kontaktných údajov tejto osoby (emailová adresa alebo telefonický kontakt). Objednávateľ si splní povinnosť podľa predchádzajúcej vety zmenou príslušných údajov vo svojom konte.
9.3 Objednávateľ je bezodkladne povinný informovať Prevádzkovateľa o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu mať vplyv na riadne a úplné poskytnutie služieb Prevádzkovateľa v zmysle Zmluvy, a to najmä:
9.3.1 o zmenách v tej časti digitálneho obsahu (obrázok, text, video a pod.), počítačovom programe alebo databáze, ktoré neboli sprístupnené Prevádzkovateľovi ako Podklady, ak môžu mať vplyv na funkčnosť sprístupnených Podkladov, alebo zmien alebo zásahov do sprístupnených Podkladov vykonaných Prevádzkovateľom,
9.3.2 o zmenách vykonaných Objednávateľom v sprístupnených Podkladoch,
9.3.3 o všetkých podmienkach a obmedzeniach, ktoré stanovili nositeľ autorských práv k sprístupneným Podkladom alebo iná oprávnená osoba, najmä no nie len o podmienkach a obmedzeniach v súvislosti s akýmkoľvek sprístupnením Podkladov, vyhotovením rozmnoženiny sprístupnených Podkladov, použitím sprístupnených Podkladov, a s akoukoľvek zmenou alebo zásahom do sprístupnených Podkladov, a to najneskôr do momentu vzniku povinnosti Prevádzkovateľa poskytovať služby podľa Zmluvy ako aj počas celej doby platnosti Zmluvy, ako aj o všetkých zmenách uvedených podmienok a obmedzení, najmä no nie len o tých, ktoré by znemožnili Prevádzkovateľovi splniť povinnosť poskytovať služby podľa Zmluvy (nesúhlas nositeľa autorských práv k sprístupneným Podkladom alebo inej oprávnenej osoby so sprístupnením Podkladov, s vyhotovením rozmnoženiny sprístupnených Podkladov, s použitím sprístupnených Podkladov, a s akoukoľvek zmenou alebo zásahom do sprístupnených Podkladov)
9.3.4 o zlyhaní alebo nefunkčnosti hardwarového alebo softwarového vybavenia Objednávateľa
9.3.5 o zlyhaní alebo nefunkčnosti elektronickej komunikačnej siete, ak má o nej vedomosť
9.3.6 o zmene alebo zásahu do sprístupnených Podkladov inou osobou ako Stranami, ak má o nej vedomosť
9.3.7 o neodsúhlasenej zmene alebo zásahu do sprístupnených Podkladov zamestnancom Objednávateľa alebo osobou poverenou konať v mene Objednávateľa, ak má o nej vedomosť.
9.4 Objednávateľ je povinný vytvoriť vlastnú zálohu sprístupnených Podkladov na vlastných technických zariadeniach, ak predmetom služby Prevádzkovateľa nie je poskytovanie zálohy Podkladov (Websurance).
9.5 Objednávateľ je povinný platiť Cenu služieb riadne a včas v súlade s VOP.
9.6 Objednávateľ nie je oprávnený prezentovať a ponúkať služby poskytované Prevádzkovateľom ako služby vlastné.
9.7 Objednávateľ nie je oprávnený započítať akékoľvek nároky na plnenia voči pohľadávkam Prevádzkovateľa.

10 DOBA TRVANIA ZMLUVY.
10.1 Doba trvania Zmluvy je stanovená v Objednávke.
10.2 Ak má Prevádzkovateľ poskytnúť služby v presne určenej dobe, je jeho povinnosť podmienená splnením povinností Objednávateľa podľa VOP, inak sa termín poskytnutia služieb primerane predlžuje o dobu, počas ktorej si Objednávateľ povinnosti podľa VOP neplnil.

11 KOMUNIKÁCIA. DORUČOVANIE PÍSOMNOSTÍ.
11.1 Komunikácia Strán bude prebiehať v slovenskom jazyku, pokiaľ sa Strany nedohodnú inak.
11.2 Strany sa dohodli, že najmä nasledovné dokumenty sa budú doručovať druhej Strane prostredníctvom emailovej pošty bez potreby osobitného podpísania Strany, ktorá je odosielateľom: Oznámenie o úspešnosti registrácie; Výzva na úhradu ceny za služby; Oznámenie o prerušení poskytovania služieb; Faktúra; Oznámenie o zmene VOP; Oznámenie doby zániku platnosti Zmluvy; Newsletters, Výzva na odsúhlasenie zmeny, Odsúhlasenie zmeny Objednávateľom.
11.3 Strany sa dohodli, že iné dokumenty ako výslovne uvedené v bode 11.2 VOP (najmä dokumenty, na základe ktorých dochádza k zániku Zmluvy; odmietnutie zmeny VOP Objednávateľom) budú Strany doručovať ako doporučené zásielky prostredníctvom poštového doručovateľa na adresy Strán, alebo pokiaľ ich budú posielať prostredníctvom emailovej pošty, bude k dokumentu bude pripojený zaručený elektronický podpis Strany, ktorá je odosielateľom.
11.4 Na doručovanie písomností podľa Zákona o ochrane osobných údajov sa použije úprava podľa uvedeného zákona.
11.5 Písomnosť uvedená v bode 11.2 VOP sa považuje za doručenú momentom jej odoslania na email Objednávateľa, ak sa nepreukáže opak (informačný email o nemožnosti doručenia). Písomnosť doručovaná ako doporučená zásielka sa považuje za doručenú momentom, keď sa dostane do dispozičnej sféry Strany, ktorej je adresovaná.

12 ZMENA VOP
12.1 Prevádzkovateľ je oprávnený meniť VOP bez súhlasu Objednávateľa.
12.2 Zmenu VOP je povinný Prevádzkovateľ Objednávateľovi oznámiť najneskôr v deň zverejnenia zmien VOP na webovej stránke uvedenej v akceptačnom maily. Zmena VOP sa voči Objednávateľovi stáva účinná dňom zverejnenia podľa VOP resp. dňom oznámenia zmeny VOP Prevádzkovateľom, podľa toho, ktorý z týchto dní nastal neskôr. Pre prípad zmeny VOP má Objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť v súlade s bodom 13.4 VOP.

13 ZÁNIK PRÁVNYCH VZŤAHOV
13.1 Zmluva zaniká niektorým z týchto spôsobov: uplynutím doby, na ktorú sa Zmluva uzatvorila; výpoveďou; odstúpením od Zmluvy; zánikom Prevádzkovateľa; zánikom Objednávateľa; stratou oprávnenia Prevádzkovateľa na výkon činností, ktoré sú predmetom Zmluvy.
13.2 Výpoveď: Prevádzkovateľ je oprávnený Zmluvu vypovedať bez udania dôvodu. Objednávateľ je oprávnený Zmluvu vypovedať aj bez udania dôvodu, len pokiaľ má voči Prevádzkovateľovi splnené všetky peňažné záväzky. Výpovedná lehota je 2 mesačná a začína plynúť prvým dňom, po doručení výpovede druhej Strane.
13.3 Odstúpenie od Zmluvy:
13.3.1 Objednávateľ, ktorý je spotrebiteľom v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka, má na základe Zákona č. 102/2014 Z. z. podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od Zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa uzavretia Zmluvy. Po uplynutí 14 dní Objednávateľ, ktorý je spotrebiteľom v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka, stráca možnosť odstúpenia od Zmluvy.
13.3.2 Objednávateľ má právo od Zmluvy do 30 dní od zverejnenia zmien VOP na webovej stránke uvedenej v Oznámení o zmene VOP, resp. do 30 dní od oznámenia zmeny VOP Prevádzkovateľom, podľa toho, ktorý z týchto dní nastal neskôr. Na doručovanie odstúpenia od Zmluvy podľa tohto bodu sa použije úprava podľa bodu 11.3 VOP.
13.3.3 Prevádzkovateľ má právo od zmluvy odstúpiť v prípade, ak je Objednávateľ čo i len čiastočne v omeškaní so zaplatením Ceny o viac ako 10 dní.
13.3.4 Prevádzkovateľ má právo od zmluvy odstúpiť v prípade, ak je Objednávateľ odvolal súhlas so spracúvaním osobných údajov, ak taký súhlas poskytol.
Odstúpením od Zmluvy sa stávajú sa splatné všetky nároky Prevádzkovateľa voči Objednávateľovi. Odstúpením od Zmluvy ostávajú v platnosti nasledovné ustanovenia Zmluvy a VOP: bod 6.5 VOP, bod 13 VOP.

14 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
14.1 Zadaním a odoslaním Objednávky Objednávateľ potvrdzuje, že súhlasí, aby sa právne vzťahy z prijatej Objednávky a Zmluvy riadili týmito VOP. Objednávateľ si VOP riadne prečítal pred odoslaním Objednávky, všetky ustanovenia VOP sú mu jasné a zrozumiteľné, svoju vôľu prejavil slobodne a vážne, nie v tiesni a za podmienok nie nápadne nevýhodných pre Objednávateľa, ktoré skutočnosti potvrdil Objednávateľ odoslaním Objednávky.

Tieto VOP sú platné od 1.12.2014